Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
घूँट लेना ghūm̐ṭ lenā verb sip  [drink]
चाय cāy noun f. tea  [drink]
मदिरा madirā noun f. cup  [soft drink]
शराब śarāb noun f. cup  [drink]
दूध dūdh noun m. milk  [drink]
पोर्ट porṭ noun f. port  [drink]
साकी sākī noun f. sake  [drink]
साकी sākī noun f. saki  [drink]
उड़ा देना uṛā denā verb drink
कोको koko noun m. cocoa  [drink]
क्रश kraś noun m. crush  [drink]
ख़र्च करना kharc karnā verb drink
खाना khānā verb drink
खाली करना khālī karnā verb drink
ज़ोम्बी zombī noun f. zombi  [drink]
ज्यूस jyūs noun m. juice  [drink]
टौडी ṭauḍī noun f. toddy  [drink]
थोड़ा thoṛā noun m. drink  [amount]
दूध पीना dūdh pīnā verb nurse  [drink]
निगलना niglanā verb drink
नींबू का शर्बत nīṃbū śarbat noun m. lemon  [drink]
पीईना pīīnā verb drink
पीना pīnā verb drink
पीना pīnā verb drink  [event]
पीना pīnā verb drink
पीना pīnā verb smoke  [drink]
पीना pīnā verb taste  [drink]
पेय pey noun m. drink  [liquid]
पेय pey noun m. drink
बर्बाद करना barbād karnā verb drink
1234 Next page
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )