Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
उखड़ना ukhṛanā verb come out  [be removed]
उखाड़ना ukhāṛnā verb jerk  [yank]
उखाड़ना ukhāṛnā verb stub
उखाड़ना ukhāṛnā verb root up  [pull up]
उखाड़ना ukhāṛnā verb dig (something) up  [reveal]
उखाड़ देना ukhāṛ denā verb dig (something) up  [remove from the ground]
उखाड़ फेकना ukhāṛ pheknā verb root
उखड़ा-उखड़ा ukhṛā-ukhṛā adj. abrupt
उखड़ा-उखड़ा ukhṛā-ukhṛā adj. hung-over  [state]
जोड़ उखाड़ना joṛ ukhāṛnā verb dislocate
उखाड़ फेंकना ukhāṛ pheṃkanā verb rend
उकड़ूँ बैठना ukṛūm̐ baiṭhnā verb squat
उकड़ूँ मुद्रा ukṛūm̐ mudrā noun f. tuck
उकड़ूँ मुद्रा ukṛūm̐ mudrā noun f. tuck position
तम्बू उखाड़ना tambū ukhāṛnā verb break camp  [take down]
तम्बू उखाड़ना tambū ukhāṛnā verb strike camp  [take down]
दाँत उखड़वाना dām̐t ukhṛavānā noun m. extraction
जड़ से उखाड़ना jaṛ se ukhāṛnā verb uproot
जड़ से उखाड़ना jaṛ se ukhāṛnā verb root out
जड़ से उखाड़ना jaṛ se ukhāṛnā verb extirpate
जड़ से उखाड़ना jaṛ se ukhāṛnā verb deracinate
पाँव उखड़ने लगना pām̐va ukhṛane lagnā verb lose ground  [be defeated]
जड़ से उखाड़् करना jaṛ se ukhāṛ karnā verb put a stop to  [end]
घास-पात उखाड़ने वाला ghās-pāt ukhāṛne vālā noun m. weeder
झाड़-झंखाड़ उखाड़ कर साफ़ करना jhāṛ-jhaṃkhāṛ ukhāṛ kar sāf karnā verb stub
पतझड़ में उखड़ कर हवा से यहाँ-वहाँ होने वाला पौधा patjhaṛ meṃ ukhaṛ kar havā se yahām̐-vahām̐ hone vālā paudhā noun m. tumbleweed
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org